zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Darbas su gabiais mokiniais

                                                                                              PATVIRTINTA                                                                          

                                                                                             Jurbarko r. Veliuonos Antano ir

                                                                                             Jono Juškų gimnazijos direktoriaus

                                                                                             2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VK-426

                                                      1 priedas

 JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKSMŲ PLANAS

 Tikslas

 Sudaryti sąlygas  gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo plėtrai.

 Uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti, kokios vaiko galios mokytis ugdymo dalykų, numatyti pagrindinę veiklos kryptį, kurioje vaiko gebėjimai galėtų pasireikšti efektyviausiai.
  2. Kurti intelektualią, kūrybišką ir demokratinę aplinką.
  3. Maksimaliai individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą,  atsižvelgiant  į mokinio gebėjimus, įgytas žinias ir turimus įgūdžius, interesus, polinkius.
  4. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą, atsakingumo ir pasitikėjimo savimi jausmą.

Eil. Nr.

Veikla

Atsakingas

Vykdymo laikas

1.       

Naudojant gabių ir talentingų vaikų atpažinimo metodus identifikuoti gabius ir talentingus vaikus įvairiose ugdymo srityse bei neformaliajame švietime.

Mokytojai, neformaliojo švietimo vadovai, klasių auklėtojai

Per mokslo metus

2.       

Nustatyti naujai atvykusių mokytis gabių mokinių mokymosi stilių ir atsižvelgti į tai mokant gabius mokinius.

Psichologė, klasės auklėtojai, dalykų mokytojai

Per mokslo metus

 3.

Sudaryti mokyklinių olimpiadų turų grafiką.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Spalis

4.       

Sisteminti įvairių mokomųjų dalykų olimpiadų  rezultatus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Per mokslo metus

5.       

Skatinti gabius ir talentingus mokinius dalyvauti įvairiose rajono bei respublikos olimpiadose.

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

Per mokslo metus

6.       

 Taikyti pažangiausius pedagoginius  ir aktyvius ugdymo(si) metodus mokant gabius ir talentingus mokinius.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

7.       

Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

8.       

Organizuoti mokymosi pagalbos konsultacijas gabiems ir talentingiems vaikams.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

9.       

Skatinti gabius ir talentingus mokinius dalyvauti tarptautiniuose, šalies bei rajono konkursuose,  projektuose, turnyruose, varžybose, akcijose.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

Per mokslo metus

10.   

Skelbti informaciją  apie gabių bei talentingų mokinių pasiekimus gimnazijos internetinėje svetainėje, spaudoje ir gimnazijos viešojoje erdvėje.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Per mokslo metus

11.   

Skatinti mokytojus tobulinti profesinę kompetenciją ir gebėjimus, ugdant gabius ir talentingus mokinius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Per mokslo metus

12.   

Gerosios darbo patirties su talentingais ir gabiais mokiniais patirties sklaida.

Metodinių grupių pirmininkai

Per mokslo metus

13.   

Gabių ir talentingų mokinių pasiekimų per mokslo metus suvestinės ir rezultatų apibendrinimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Birželis

14.   

Gabių ir talentingų mokinių ugdymas panaudojant neformaliojo švietimo teikiamas galimybes.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Per mokslo metus

15.   

Sudaryti sąlygas gabiems ir talentingiems mokiniams tobulinti gebėjimus, gauti dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių kitose neformaliojo švietimo įstaigose, neakivaizdinėse mokyklose ar kt.

Gimnazijos administracija

Per mokslo metus

16.   

Atsižvelgiant į ugdymo plano teikiamas galimybes gabius ir talentingus vaikus skatinti rinktis pasirenkamuosius dalykus ar dalykų modulius.

Gimnazijos administracija

Per mokslo metus

17.   

Skatinti gabius ir talentingus vaikus stebėti bei analizuoti savo veiklą, gebėjimus, bendradarbiaujant su tėvais.

Klasių auklėtojai

Per mokslo metus

18.   

Skatinti gabius ir talentingus mokinius padėkomis, prizais, asmeninėmis dovanomis, išvykomis, kelionėmis, stovyklomis.

Gimnazijos administracija

Per mokslo metus

19.   

Konsultuoti gabius ir talentingus vaikus bei jų tėvus psichologinės gerovės ir ugdymo klausimais.

Klasių auklėtojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Per mokslo metus

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite