zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

LAISVOS DARBO VIETOS

 JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KONKURSAS JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

2022 m. gegužės 30 d. skelbiamas konkursas Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti (pareiginės algos pastovioji dalis – nuo 12,54 (pareiginės algos bazinių dydžių)). Švietimo įstaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti pareigybės aprašyme.

Pretendentai dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siųsdami juos elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba registruotu laišku. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

5. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

6. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

7. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

8. užsienio kalbos (bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) pažymėjimą. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

10. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai reikalingas psichologas

 Darbo pobūdis:

 • Teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Reikalavimai:

 • raštvedybos žinios,
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai,
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus,
 • darbų saugos instrukcijų žinojimas.
 • Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis
 • Mokymo/studijų programa - Mokyklinė psichologija
 • Profesinė kvalifikacija - Psichologas

Darbo krūvis: 0,75 etato. Atlyginimas: nuo 781,89 – 813,76 Eur. ( atsižvelgiant į turimą kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginį darbo stažą ). Darbo sutartis terminuota. Darbo pradžia: nuo 2021 kovo 1 dienos.

 Informacija teikiama tel. (8 – 447)42788

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite