zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Tėvų komitetas

 JURBARKO RAJONO VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI

Gimnazijos Tėvų komitetas 2022 metais

Pirmininkas – Tadas Marcinkus

Pirmininko pavaduotojas – Lena Preimonienė

Sekretorė – Jolanta Lukenksaitė

Nariai:

Deimantė Andrijonienė

Rasa Girdžijauskienė

Rasa Remeikienė

Jurgita Avižonytė

Renata Džiaugytė

Živilė Valavičienė

Laimutė Steponavičienė

Ingrida Kordušienė

Zita Jurgaitienė

Rasa Eimutienė

Jurgita Brazaitienė

Erika Kačinskienė

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

TĖVŲ KOMITETO (TK) VEIKLOS PLANAS 2021 METAIS

TIKSLAS

Telkti ugdytinių/mokinių tėvus gimnazijos veiklos efektyvinimui, gerinant šeimos ir gimnazijos tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą su mokomųjų dalykų mokytojais, grupių/klasių auklėtojais ir švietimo pagalbos specialistais.

UŽDAVINIAI

  1. Siekti ugdymo kokybės.
  2. Skatinti ugdytinių/mokinių tėvus aktyviai dalyvauti visuotiniuose bei grupės/klasės tėvų susirinkimuose, konsultuotis su mokomųjų dalykų mokytojais, grupės/klasės auklėtojais dėl individualios vaiko pažangos.
  3. Bendradarbiauti  organizuojant  renginius, kuriuose sutelkiami gimnazijos bendruomenės nariai.
  4. Skatinti tėvus bendradarbiauti su gimnazija siekiant tėvų švietimo.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

Pastabos

1.

Gimnazijos tėvų komiteto (TK) tikslų, uždavinių nustatymas, veiklos plano rengimas.

2021 m.

vasaris

TK pirmininkas, gimnazijos direktorius

 

2.

Posėdžių (ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius) organizavimas.

2021 m.

pagal susitarimą

TK pirmininkas

 

3.

Bendradarbiavimas su gimnazijos administracija, mokytojais, grupių/klasių auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais.

Nuolat

TK pirmininkas, gimnazijos direktorius

 

4.

Organizuoti tėvų, gimnazijos administracijos ir  gimnazijoje vygdomo maitinimo paslaugų teikėjo-įmonės susirinkimą.

2021 m.

Pagal susitarimą

TK pirmininkas,

Gimnazijos direktorius

 Aptarti gimnazijoje teikiamo maitinimo kokybės klausimus.

5.

Aptarti vaikų poilsio kambario ideją.

2021 m.

Pagal susitarimą

TK pirmininkas, gimnazijos direktorius

Aptarti su gimnazijos direktoriumi idėjos įgyvendinimo galimybes.

6.

Tėvų susitikimas su gimnazijos psichologe ir direktoriumi (tema pagal susitarimą)

2021 m.

TK pirmininkas

Gimnazijos psichologas

 

7.

Inicijuoti ir skatinti paramą gimnazijai, skiriant 2 procentus nuo sumokėtos pajamų mokesčio dalies.

2021 m.

TK pirmininkas

 

8.

Bendradarbiavimas su ugdytinių/mokinių tėvais, pagalba auklėtojams organizuojant grupių/klasių tėvų susirinkimus.

Nuolat

TK pirmininkas ir nariai

 

9.

Dalyvavimas ir pagalba gimnazijos bendruomenei organizuojant renginius.

Nuolat

TK pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

10

.

Pagalba organizuojant išvykas, ekskursijas į tėvų darbovietes.

Pagal susitarimą

Grupių/klasių auklėtojai, mokytojas, atsakingas už karjerą ugdymui, TK pirmininkas ir nariai

 

11.

Pagalba gimnazijai sprendžiant iškilusius klausimus.

Pagal poreikį

TK pirmininkas ir nariai

 

12.

Skatinti ugdytinių/mokinių tėvus aktyviai dalyvauti visuotiniuose bei grupės/klasės tėvų susirinkimuose, konsultuotis su mokomųjų dalykų mokytojais, grupės/klasės auklėtojais dėl individualios vaiko pažangos.

Nuolat

TK pirmininkas ir nariai

 

13.

Skatinti ugdytinių/mokinių tėvus teikti pasiūlymus tėvų švietimui gerinti, pasitelkiant elektroninį dienyną www.tamo.lt

Nuolat

TK pirmininkas ir nariai

 

14.

Skatinti ir kviesti tėvus dalyvauti gimnazijos organizuotuose tėvų švietimo renginiuose.

Nuolat

TK pirmininkas ir nariai

 

15.

Dalyvavimas gimnazijos darbo grupių veikloje.

Pagal poreikį

TK pirmininkas, gimnazijos direktorius

 

16.

Tėvų komiteto veiklos 2021 m. aptarimas. Ataskaitos pristatymas visuotiniame tėvų susirinkime ir jos viešinimas gimnazijos interneto svetainėje.

2022 m.

sausis

TK pirmininkas

 Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite