zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Budėjimo taisyklės

STEBĖSENOS GIMNAZIJOS PATALPOSE 2019–2020 M. M. II PUSMEČIO GRAFIKAS

    PATVIRTINTA

                                                                                            Jurbarko r. Veliuonos Antano ir

                                                                                             Jono Juškų gimnazijos direktoriaus

                                                                                           2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VK-42

                                                                                              

                                      

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

BUDĖJIMO TVARKOS GIMNAZIJOJE APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

       1. Budėjimo gimnazijoje aprašas reglamentuoja Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje (toliau – gimnazija) budėjimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą.

       2. Budėjimo gimnazijoje paskirtis:

     2.1. fizinės ir moralinės prievartos, patyčių ir smurto prevencija;

        2.2. mokinių kultūringo elgesio, drausmės, švaros ir  tvarkos  palaikymas patalpose ir teritorijoje;

       2.3. saugios ugdymosi aplinkos kūrimas ir palaikymas.

II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS

       3. Budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, kuruojančio budėjimą, sudarytą grafiką.

       4. Budėjime dalyvauja 8, I–IV gimnazijos klasės eilės tvarka ir mokytojai pagal grafiką.

       5. Mokytojų budėjimo grafiką tvirtina gimnazijos direktorius.

       6. Budėjimui skiriami:

        6.1. administracijos atstovai (gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui);

        6.2. mokytojai;

        6.3. budinti klasė.

       7. Budintieji administracijos atstovai, mokytojai ir mokiniai privalo nešioti skiriamuosius ženklus (administracijos atstovai, mokytojai ir budinčiųjų klasių mokiniai turi asmeninius).

       8. Budėjimo postai išdėstomi taip:

        8.1. fojė ir fojė prie įėjimo į valgyklą;

        8.2. 1, 2, 3, 4 aukštuose ir laiptinėse;

        8.3. valgykloje.

       9. Budėjimas gimnazijoje prasideda 8.20 val., baigiasi – 15.55 val.

       10. Budėjimas gimnazijoje perduodamas pagal nustatytą budėjimo grafiką.

       11. Budėjimo perdavime gali dalyvauti gimnazijos administracijos atstovai.

       12. Mokinių budėjimas aptariamas kartą per pusmetį (dažniau – pagal poreikį) gimnazijos Mokinių parlamento posėdyje.

III. BUDĖJIMO VYKDYMAS

         13. Vyresnysis budintis mokytojas – budinčios klasės auklėtojas:

         13.1. kiekvienų mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su budėjimo tvarka pasirašytinai;

         13.2. paskiria vyresnįjį budintį mokinį;

         13.3. kartu su vyresniuoju budinčiu mokiniu paskirsto budėjimo postuose po du budinčius mokinius (nesant galimybei – po vieną mokinį);

         13.4. tikrina, kaip vyksta budėjimas;

        

         13.5. atsižvelgia į gautą informaciją budėjimo metu ir nedelsiant sprendžia atsiradusias problemas;

         13.6. įvertina ir aptaria su klase budėjimą.

         14. Budintysis mokytojas:

         14.1. budi grafike nurodytoje vietoje;

         14.2. kontroliuoja budinčių mokinių veiklą;

         14.3. reikalauja, kad  mokiniai laikytųsi gimnazijos Mokinio elgesio taisyklių, Darbo tvarkos taisyklių;

          14.4. informuoja administracijos atstovą apie savo budėjimo veiklą;

          14.5. atsako už tvarką, mokinių drausmę ir saugumą savo budėjimo teritorijoje.

         15. Vyresnysis budintis mokinys:

          15.1. prisiima atsakomybę už budėjimo grafiko laikymąsi;

          15.2. pateikia administracijos atstovui informaciją apie konkrečios klasės budėtojus postuose;

          15.3. tikrina, kaip budėjimo postuose budi mokiniai;

          15.4. reikalauja budinčiųjų nešioti skiriamuosius ženklus;

          15.5. surenka informaciją ir perduoda klasės auklėtojui ar budinčiam mokytojui;

          15.6. atsako už tinkamą budėjimą, jei pertraukos metu budintys mokytojai dalyvauja mokytojų pasitarime (kilus neaiškumams pakviečia vyresnįjį budintį mokytoją ar budintį mokytoją).

         16. Budintys mokiniai:

          16.1. palaiko tvarką, švarą ir drausmę budėjimo postuose, neleidžia mokiniams bėgioti po gimnaziją, o ypač laiptais;

        16.2. vykdo  vyresniojo budinčio mokytojo, budinčio mokytojo ir  vyresniojo budinčio mokinio nurodymus;

        16.3. informuoja vyresnįjį budintį mokinį ar budintį mokytoją apie pastebėtus tvarkos pažeidimus;

         16.4. įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant praneša budinčiam mokytojui ar gimnazijos administracijai;

         16.5. padeda paruošti patalpas renginiams;

           16.6. nevartoja fizinio ir psichologinio smurto prieš mokinius, kurie pažeidinėja tvarką, neklauso nurodymų.

          17. Budėjimo priežiūrą vykdo gimnazijos administracijos atstovas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

         18. Neatvykus į gimnaziją budinčiam mokiniui, kitą budintį mokinį paskiria vyresnysis budintis mokinys.

          19. Neatvykus į darbą budinčiam mokytojui, kitą budintį mokytoją paskiria gimnazijos administracijos atstovas.

          20. Jeigu budinčiam mokytojui būtina kuriuo nors metu išeiti iš budėjimo vietos, jis privalo susitarti su kitu mokytoju, kuris jį pavaduos.

         21. Už kasdienę tvarką ir švarą gimnazijoje atsako tą savaitę budinti klasė.

           22. Pastebėję tvarkos ar švaros pažeidimus, budintieji pareikalauja pažeidėjų sutvarkyti, jei šie į pastabas nereaguoja – kreipiasi pagalbos į budintį mokytoją.

         23. Jei budinčioji klasė nepareigingai atlieka savo pareigas, administracijos atstovas gali skirti jai budėti dar vieną savaitę.

           24. Budėjimas pradinių klasių korpuse organizuojamas pagal atskirą grafiką.

          25. Užklasinių renginių metu budėjimas organizuojamas pagal atskirą grafiką.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite