zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Veiklos kokybės įsivertinimas

                     

            2020 m. gimnazijoje buvo vykdomas 3 srities „Ugdymosi aplinkos“ 3.1 temos „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ rodiklių 3.1.1. „Įranga ir priemonės“ ir 3.1.2. „Pastatas ir jo aplinka“, giluminis veiklos kokybės įsivertinimas.

            Giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui atlikti sudarytos darbo grupės vadovaujantis gimnazijos direktoriaus „DĖL GIMNAZJOS VEIKLOS KOKYBĖS  TEMINIO ĮSIVERTINIMO“, 2020 m. sausio 2 d. Nr. VK – 7.

           

Vertinimo sritis:

3 sritis „Ugdymosi aplinkos“

Tema – 3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka

Rodiklis 3.1.1. „Įranga ir priemonės“.

            Analizuojant buvo gilinamasi į tokius raktinius žodžius: įvairovė, šiuolaikiškumas.

            Išanalizavus anketas, paaiškėjo, kad 93% mokytojų mano, kad gimnazija aprūpinta ugdymo priemonėmis pagal dalykų turinį ir 81% - pagal mokinių amžių. 74% mokytojų nuomone mokiniai turi galimybę naudotis visomis gimnazijoje esančiomis priemonėmis. 96% mokytojų teigia, kad gimnazija suteikia galimybę mokytojams organizuoti pamokinę ir neformaliojo švietimo veiklą įvairiose netradicinėse erdvėse. Vykdant veiklą netradicinėse erdvėse, mokiniams sudaromos sąlygos naudotis organizacijų turimais ištekliais ir technologijomis – taip mano 89% mokytojų.

Beveik kiekvieną pamoką  naudoja įvairią įrangą ir priemones 41% mokytojų, daugiau kaip tris ketvirtadalius pamokų – 33%, daugiau kaip pusę pamokų – 11%, mažiau kaip pusę pamokų – 15% mokytojų. Kompiuterį savo darbo kabinete vertina kaip gerą 22%, senu savo kompiuterį laiko 44%, lėtu –  41%, blogu –  7% mokytojų. Kabinete spausdintuvą turi 30% mokytojų. Jo neturi, bet pageidautų turėti 52%, o neturi ir nenori turėti – 19% mokytojų. Kabinete turi projektorių 85%, iišmaniąją lentą – 52%, dokumentų kamerą – 67%, neturi multimedijos – 11% mokytojų. 13% mokytojų mano, kad gimnazijos poreikiams užtenka planšetinių kompiuterių, 30% mokytojų teigia, kad užtenka, tačiau nesudarytos sąlygos jais naudotis, 26% sako, jog neužtenka, 30% nesinaudoja. 48% mokytojų kuria mokymo priemones ir dalinasi tarpusavyje, 44%  – kuria kartu su mokiniais, 11%  – kuria, bet nesidalina, 15%  – nekuria.

            Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės yra naudingos – taip mano 96% apklausoje dalyvavusių mokytojų. Kad įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo reikalavimus, mano 85%, o 96% mokytojų teigia, kad ugdymo priemonių naudojimas garantuoja ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę. 9% mokytojų sako, kad mokymo priemonės atnaujinamos kas du metai ir dažniau, 23%   – kas 2-5 metai, 41%  – kas 5-9 metai, 27%  –  rečiau kaip kas 10 metų.

Į atvirą klausimą ,,Kokią įtaką ugdymo priemonių panaudojimas daro motyvacijai ir mokymosi rezultatams?‘‘ 16 mokytojų atsakė, jog priemonių panaudojimas daro gerą, teigiamą įtaką, didina motyvaciją. 2 - nežino.

            Išanalizavus šį rodiklį nustatytos tokios stipriosios pusės:

 1. Gimnazija yra gerai aprūpinta ugdymo priemonėmis.
 2. Mokiniai turi palankias sąlygas naudotis šiuolaikinėmis priemonėmis.
 3. Dažnai vykdoma veikla netradicinėse aplinkose.

            Pateikiamos tokios rekomendacijos:

 1. Papildyti esamas priemones naujomis: kompiuteriais mokytojams, kompiuteriais mokiniams, planšetėmis mokiniams, spausdintuvais kabinetuose, išmaniomis lentomis.
 2. Įsigyti licencijas mokiniui ir mokytojui skaitmeninei mokymo priemonei  „Eduka", skaitmeninių vadovėlių („Ema“ ir kitų);
 3. Pasirūpinti kad gimnazijos kompiuteriuose būtų programinė įranga (Microsoft Office 2019 bei Windows 10);
 4. Mokiniai turėtų prieigas prie gimnazijos bevielio „Wi-Fi“ ryšio bei galimybę naudotis gimnazijos internetu.
 5. Gimnazijos įranga ir priemonės, kurią turime, būtų dažniau atnaujinama.
 6. Sukurti naudojimosi tvarką planšetiniais kompiuteriais bei pasirūpinti jog jie turėtų programinę įranga, internetą, galimybę pakrauti.
 7. Dažniau naudoti įvairią įrangą ir priemones, kurti kartu su mokiniais bei dalintis su kolegomis.

 

3 sritis „Ugdymosi aplinkos“

Tema – 3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka

Rodiklis 3.1.2. „Pastatas ir jo aplinka“.

            Analizuojant buvo gilinamasi į tokius raktinius žodžius: estetiškumas, ergonomiškumas.

            Apklausos duomenimis dauguma  mokytojų (86%) ir 68% mokinių mano, kad gimnazijos interjeras (spalvų parinkimas, baldai ir jų išdėstymas, stendai, puošyba ir kitos detalės) kuria gerą nuotaiką, ugdo darnos jausmą ir gerą skonį.

            Teiginyje, kad mokiniai įtraukiami į bendrų gimnazijos erdvių projektavimą, įrengimą, dekoravimą mokytojų ir mokinių nuomonės išsiskiria. Taip mano  75% mokytojų  ir tik 52 %  mokinių.

            Labiausiai mokiniams patinkančios erdvės, kuriose jie daugiausiai praleidžia laiko ne pamokų metu yra gimnazijos fojė (69%), gimnazijos kiemelis ir stadionas (po 46%), skaitykla (34%).

            Mokymosi aplinka – patalpų išdėstymas, įrengimas, apšvietimas, vėdinimas ir šildymas – yra patogi, sveika ir palanki mokytis ir dirbti taip mano 64% mokytojų ir 74% mokinių. Net 83% mokytojų ir 82% mokinių teigia, kad gimnazijos erdvės funkcionalios, pritaikomos skirtingiems ugdymo(si) poreikiams: pamokoms ir popamokinei veiklai, individualiam, grupių darbui.

            Tik šiek tiek daugiau kaip pusė į anketą atsakiusių mokytojų (60%) mano, kad yra  erdvių mokinių aktyviam ir pasyviam poilsiui, bendravimui, kita dalis mano, kad tų erdvių yra nepakankamai, mokiniai laisvų pamokų metu dažniausiai eina į informacinį centrą. Siūloma pastatyti daugiau suoliukų gimnazijos fojė ir kiemelyje. Prie poilsio erdvių kūrimo galėtų prisidėti ir patys mokiniai, tada galbūt labiau jas saugotų ir prižiūrėtų. Mokiniams atrodo kitaip. Net 85% jų  teigia, kad yra pakankamai erdvių aktyviam ir pasyviam poilsiui.

            84% mokytojų ir 97% mokinių mano, kad kiekvienas bendruomenės narys turi vietą pasidėti darbo ar mokymosi priemones bei asmeninius daiktus.

            Dauguma mokytojų (96%) ir mokinių (91%) teigia, kad gimnazijos patalpos dekoruojamos mokinių darbais. Mokiniai vertina, domisi, saugo savo ir kitų darbus, iš jų mokosi. Visi baldai patogūs, atitinka higienos reikalavimus, lengvai transformuojami. Patalpų išdėstymas, įrengimas, apšvietimas, vėdinimas atitinka higienos reikalavimus (100 proc.). Gimnazija turi patvirtintą higienos pasą. 

            Srities stipriosios pusės:

 1. Gimnazijoje yra daug įvairios paskirties erdvių ugdymo procesui organizuoti: biblioteka, skaitykla, kompiuterių klasė, lauko klasė, stadionas, fojė, muziejus, mokinių parlamento kambarys, kūrybinės dirbtuvės.
 2. Daugumoje kabinetų ugdymo(si) aplinka dinamiška, atvira, funkcionali. Pagal poreikį ir galimybes dalis mokyklinių baldų nuolat atnaujinami..
 3. Dalis mokinių dalyvauja kuriant mokymąsi, bendradarbiavimą skatinančią mokymosi aplinką.
 4. Gimnazijoje įrengtos vietos kiekvienam bendruomenės nariui pasidėti darbo ir mokymosi priemones bei asmeninius daiktus.
 5. Visi mokytojai turi savo darbo vietas, aprūpintas IKT.
 6. Įrengtas mokytojų poilsio kambarys. Mokiniams sudarytos sąlygos užsiimti aktyvia sportine veikla, yra erdvių aktyviam ir pasyviam poilsiui

Pateikiamos tokios rekomendacijos:

 1. Įrengti dar vieną mokinių poilsiui ir laisvalaikiui skirtą erdvę.
 2. Pagal galimybes atnaujinti IKT.
 3. Koridoriuose prie kiekvieno kabineto pastatyti po suoliuką.
 4. Perdažyti koridorių sienas.
 5. Įkurti mokinių darbų galeriją, kuri nuolatos būtų atnaujinama.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Mickuvienė

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite