zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Veiklos kokybės įsivertinimas

            2022 m. gimnazijoje buvo vykdomas 1 srities „Rezultatai“ 1.1. temos „Asmenybės branda“ rodiklio 1.1.1. „Asmenybės tapsmas“ ir  2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.3. temos „Mokymosi patirtys“ rodiklio 2.3.2. „Ugdymas mokyklos gyvenimu“ giluminis veiklos kokybės įsivertinimas.

            Giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui atlikti sudarytos darbo grupės vadovaujantis gimnazijos direktoriaus įsakymu „DĖL GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS  TEMINIO ĮSIVERTINIMO“, 2021 m. gruodžio 30 d. Nr. VK – 409.

           

Vertinimo sritis:

1 sritis „Rezultatai“

Tema – 1.1. Asmenybės branda

Rodiklis 1.1.1. „Asmenybės tapsmas“.

Vertinant gimnazijos veiklą pagal rodiklį ,,Asmenybės branda‘‘, buvo pateiktos mokytojų ir mokinių apklausos per TAMO, klausimynai mokinių tėvams, pokalbiai su klasių vadovais (mokinio asmeninės pažangos įsivertinimas) bei vyko pokalbiai su IIIG ir IVG klasių mokiniais (individualūs ugdymo planai).

Savivoka, savivertė

Mūsų gimnazijos mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino savo gabumus ir polinkius. Tam pritaria beveik visi mokytojai, mokiniai ir tėvai. Daugumos mokytojų, mokinių ir tėvų nuomone mokiniai moka įsivertinti asmeninę kompetenciją, pasitiki savo jėgomis, nebijo iššūkių – juos priima kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes. Dauguma mokinių teigia, kad jie sugeba valdyti save stresinėse situacijose, konstruktyviai sprendžia problemas, yra atsparūs neigiamoms įtakoms, sąmoningai renkasi sveiką gyvenimo būdą. Vaikų nuomonei pritaria ir tėvai, tačiau pusė apklaustųjų mokytojų mano priešingai.

Socialumas

Visi mokytojai teigia, kad mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, tam pritaria dauguma tėvų ir mokinių. Mokiniai ir jų tėvai mano, kad mokiniai geba prisiimti atsakomybę, konstruktyviai spręsti konfliktus, tačiau ne visi mokytojai su tuo sutinka. Daugumos  mokinių, tėvų ir mokytojų nuomone mokiniai pripažįsta kitų teisę būti kitokiems, nei jie yra. Mokiniai gerbia kitą asmenį ir yra geranoriški, jiems rūpi jų aplinkos, bendruomenės, šalies gerovė, tam pritaria dauguma apklaustųjų respondentų. Daugumos mokytojų, mokinių ir tėvų nuomonė pasiskirstė tolygiai, kad  mokiniai prisideda kuriant aplinkos, bendruomenės, šalies gerovę,  aktyviai dalyvauja miestelio ir rajono renginiuose atstovaudami mokyklai.

Gyvenimo planavimas

Dauguma mūsų gimnazijos mokinių supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi siekių ir planų, moka projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijus, keltis tikslus, koreguoti ir atnaujinti juos. Labiausiai tuo tiki tėvai. Daugumos  mokinių, tėvų ir mokytojų nuomone mokiniai moka susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją apie pasaulio (taip pat ir darbo pasaulio) kaitos tendencijas, mokymosi ir veiklos galimybes. Dauguma mokinių sieja karjeros (profesijos, darbinės ir visuomeninės veiklos) galimybes  su ugdymosi galimybėmis, geba tikslingai ir pagrįstai pasirinkti ugdymosi sritis ir (ar) dalykus vyresnėse klasėse.

REKOMENDACIJOS

 1. Gimnazijoje reikia psichologo, kuris padėtų mokiniams valdyti save stresinėse situacijose ir konstruktyviai spręsti konfliktus bei problemas.
 2. Organizuoti daugiau renginių ir užsiėmimų mokiniams bei tėvams emocinės ir psichinės sveikatos stiprinimo temomis.
 3. Planuojant pamokas labiau atsižvelgti į mokinių individualius gebėjimus, taip skatinant prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.

 

2 sritis „Ugdyma(is) ir mokinių patirtys“

Tema 2.3. „Mokymosi patirtys“

Rodiklis 2.3.2. „Ugdymas mokyklos gyvenimu.

Vertinant gimnazijos veiklą pagal rodiklį ,, Ugdymas mokyklos gyvenimu ‘‘, buvo pateiktos  anketos Tamo dienyne mokytojams ir mokiniams. Į anketų klausimus atsakė 79 proc. mokytojų, 60,5 proc. 5-8 bei I-IVG  klasių mokinių. Įvyko pokalbiai su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių bei neformaliojo ugdymo grupių vadovais. Analizuoti gimnazijos dokumentai: Gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 m. m., mėnesio renginių planai, pamokų stebėjimo protokolai, Tamo dienynas, mokinių elgesio taisyklės, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės, mokinių tarybos nutarimai.

Santykiai ir mokinių savijauta

Išanalizavus anketas, paaiškėjo, kad mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio santykių grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pastangomis suprasti kitą, geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. 83 proc. apklausoje dalyvavusių mokytojų ir 81 proc. mokinių sutinka, kad santykiai tarp mokytojų ir mokinių mūsų gimnazijoje yra geri. Kad mokinių tarpusavio santykiai geri mano 80 proc. mokytojų ir mokinių. Santykiai tarp mokytojų ir tarp mokytojų bei gimnazijos vadovų yra geri   mano apie 80 proc. mokytojų. Gimnazijoje  jaučiasi saugiai 85 proc. mokinių. Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi - mano 64 proc. mokinių. Kai kurie mūsų klasės mokiniai su mokytojais elgiasi nepagarbiai ir įžūliai - mano 36 proc. mokinių. Mokytojai visada yra pasiruošę paaiškinti, pasidalyti gyvenimiška patirtimi, padėti  - teigia 78 proc. mokinių ir 79 proc. mokytojų. 80 proc. mokytojų ir 68 proc. mokinių mano, kad mokiniai jaučiasi savi gimnazijoje ir jų  nuomonė yra svarbi.

Narystė ir bendrakūra

87 proc. mokytojų ir 81 proc. mokinių jaučiasi priklausantys gimnazijos bendruomenei, yra patenkinti tuo, prisiima įsipareigojimus. Mokytojų nuomone 20 proc., mokinių nuomone  40 proc. mokinių dalyvauja mokyklos savivaldoje. Nuolat skatinama ir palaikoma mokinių iniciatyva bei lyderystė pamokose ir popamokinėse veiklose – teigia 77 proc. mokinių ir 85 procentų mokytojų. 10 mokytojų rašo pagyrimus Tamo dienyne, 8- pagiria žodžiu, 5 mokytojai skatina dalyvauti konkursuose, olimpiadose, 2 mokytojai organizuoja aktyviems mokiniams išvykas, 2 mokytojai įtraukia į naujas veiklas, po 1 – sudaro situacijas, kuriose galėtų reikštis lyderiai ir rekomenduoja kitiems atkreipti dėmesį į geresnį rezultatą pasiekusį mokinį.  Mokiniai laisva valia pasirenka, kokioje organizacijoje jie nori veikti. Mokinių nuomone 63 proc., mokytojų nuomone 54 proc. auklėtinių prisideda prie gimnazijos ir klasės renginių organizavimo. Iš interviu su pavaduotoja Rasa ir pokalbių su Gimnazijos parlamento nariais darome išvadą, kad Savivalda visada grindžiama dialogo ir tarimosi kultūra, mokinių teise inicijuoti bei kurti gimnazijos gyvenimą. Mokinių iniciatyva planuojami renginiai:

Teminių šokių vakaras,

Filmų vakaras,

Orientaciniai žaidimai,

Teminiai šokių vakarai (,,Šiurpnaktis‘‘ ir ,Mokslo metų pabaigos šventė“).

2021-2022 m. m. mūsų gimnazijos Mokinių parlamentas įstojo į Lietuvos moksleivių sąjungą. Tai įrodo, kad mokiniai inicijuoja ir vykdo gimnazijoje įvairias veiklas. Mūsų gimnazijos Mokinių parlamento nariai yra deleguoti į LMS padalinį Jurbarke.

Veiklos, įvykiai ir nuotykiai

Gimnazijoje netrūksta įvairių įdomių būrelių ir renginių – projektų, akcijų, talkų, išvykų, varžybų, parodų ir kt. 83 proc. mokytojų ir 76 proc. mokinių  patinka gimnazijos renginiai. 67 proc. mokinių tenkina sudaryta neformaliojo švietimo veiklų (būrelių) pasiūla, o mokytojų nuomone 64 proc. 78 proc. mokinių ir 82 proc. mokytojų   noriai dalyvauja gimnazijos renginiuose. Mokytojų nuomone, į renginių organizavimą noriai įsitraukia 71 proc. mokinių, 72 proc. mokytojų ir 60 proc. tėvų. 76 proc. mokytojų mano, kad Gimnazijoje kasmet vyksta įvairūs tradiciniai renginiai, kuriuos noriai organizuoja ir kuriuose aktyviai dalyvauja visa bendruomenė. Apie gimnazijos pasiekimus, tradicijas, renginius pakankamai skleidžiama informacija už gimnazijos ribų gimnazijos tinklapyje ir kitais būdais mano 82 proc. mokytojų ir 80 proc. mokinių. Gimnazijoje vyksta pakankamai susitikimų, pokalbių ir diskusijų su gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais mano 67 proc. mokytojų. 50 proc. mokinių dalyvauja mokinių organizacijose (šaulių, miškininkų, parlamente, skautų ir panašiai.

Darbinga tvarka

Gimnazijoje nuolat tvyro darbinis mokymosi šurmulys, tačiau taip pat laikomasi sutartų mokymosi organizavimo taisyklių ir darbo ritmo mano 85 proc. mokytojų. Gimnazijos taisyklės yra aiškios ir matomos mokiniams – mano 87 proc. mokytojų ir 84 proc. mokinių. Mokiniai laikosi gimnazijos ir kitų taisyklių - teigia 75 proc. mokytojų. Mokinių nuomone 71 proc. mokinių laikosi taisyklių. Mokiniai prisideda prie mokinių elgesio ir kitų taisyklių kūrimo - mano 77 proc. mokytojų ir 70 proc. mokinių. Mūsų klasė turi savo taisykles dėl kurių visi susitarėme, -  sako 78 proc. mokinių.

REKOMENDACIJOS

 1. Didesnį dėmesį skirti naujai atvykusiems mokiniams, įtraukiant juos į klasės bei gimnazijos veiklas.
 2. Stiprinti mokytojų autoritetą, skatinant pagarbų mokinių elgesį.
 3. Mokinių iniciatyvai bei lyderystės palaikymui naudoti įvairesnius būdus, pvz. apdovanojimai, dovanėlės, ekskursijos, rezultatų viešinimas.
 4. Organizuoti mokiniams ir mokytojams mokymus apie lyderystę ir jos palaikymą.
 5. Periodiškai priminti mokiniams gimnazijos ir darbo pamokose taisykles, pagal poreikį kviesti juos teikti idėjas jų atnaujinimui.
 6. Esant galimybei, didinti neformaliojo švietimo veiklų  pasiūlą.
 7. Siekti, kad kiekvienas mokinys jaustųsi vertingas, reikalingas, gerbiamas, o kritiką išsakyti tinkamai.
 8. Į renginių organizavimą įtraukti daugiau mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų.
 9. Gimnazijoje organizuoti susitikimų, pokalbių ir diskusijų su gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Mickuvienė

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite