zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Pagalba

ATMINTINĖ MOKINIUI, PILDANČIAM VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS INDIVIDUALŲ PLANĄ

  1. Vidurinio ugdymo programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ugdymo dalykai. 
  2. Galimi skirtingi dalyko kursai: bendrasis (nukreiptas į bendrąjį raštingumą) ir išplėstinis (skirtas pasirengti tolimesnėms studijoms ir būsimai profesinei veiklai). Užsienio kalba pateikiama kursais orientuotais į kalbos mokėjimo lygius.
  3. Minimalus mokinio pasirinktas pamokų skaičius – 28 pamokos. Maksimalus – 32 pamokos.
  4. Mokinys per dvejus metus privalo mokytis ne mažiau kaip 8 bendrojo ugdymo dalykus.
  5. Privalomieji bendrojo ugdymo dalykai:

5.1.     dorinis ugdymas (etika arba tikyba);

5.2.     lietuvių kalba ir literatūra;

5.3.     užsienio kalba (anglų k., rusų k., vokiečių k.);

5.4.     matematika;

5.5.     socialinio ugdymo dalykas (geografija, istorija arba integruotas istorijos ir geografijos kursas);

5.6.     gamtamokslinio ugdymo dalykas (biologija, chemija, fizika arba integruotas gamtos mokslų kursas);

5.7.     meninio arba technologinio ugdymo dalykas (dailė, fotografija, muzika, medžio apdirbimas, turizmas ir mityba ). 

5.8.     kūno kultūra (bendroji arba pasirinkta sporto šaka (tinklinis, krepšinis, lengvoji atletika, badmintonas)).

6. Papildomai galima rinktis pasirenkamuosius dalykus.

7. Dalykų žinioms pagilinti rekomenduojama rinktis dalykų modulius.

8. Mokiniams yra sudaromos galimybės keisti dalykus, dalykų kursus, pasirenkamus dalykus arba dalykų modulius.

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite