zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos pirmininkė Jūratė Mickuvienė.

Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja Raimonda Andrikienė

Nariai:

Mokinių tėvų atstovai:

Loreta Jonikienė, Ingrida Kordušienė,  Vilma Kučinskienė, Tadas Marcinkus, Lena Preimonienė.

Mokytojų atstovai:

Raimonda Andrikienė, Ugnė Beinarytė, Loreta Grygelienė, Jūratė Mickuvienė, Svietlana Mickuvienė.

Mokinių atstovai:

Karolina Girdžijauskaitė (IVG kl.), Viltė Piragytė (IIIG kl.), Alvyda Steponavičiūtė (IIG kl.), Evelina Gudžiūnaitė (IVG kl.) Gerda Golubovskytė (IG kl.).

 GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

  1. GIMNAZIJOS TARYBOS STATUSAS

1.1.   Gimnazijos taryba – aukščiausioji Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija) savivaldos institucija, atstovaujanti Gimnazijos mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

1.2.   Gimnazijos taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, gimnazijos nuostatais bei šiais nuostatais.

  1. PAGRINDINĖS GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS

2.1.   teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2.2.   pritaria Gimnazijos strateginiam, metinės veiklos, ugdymo planams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

2.3.   teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos struktūros tobulinimo;

2.4.   išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(-si) ir darbo sąlygų sudarymo;

2.5.    kolegialiai svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

2.6.    teikia siūlymus Jurbarko rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;

2.7.    svarsto Gimnazijos pedagoginių darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

2.8.   deleguoja atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Gimnazijos direktorių, jo pavaduotojus ugdymui;

2.9.   priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.

  1. GIMNAZIJOS TARYBOS STRUKTŪRA IR RINKIMAI

3.1.   Gimnazijos tarybai lygiomis dalimis atstovauja 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai).

3.2.   Mokytojai į Gimnazijos tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu. Mokinius iš I–IV Gimnazijos klasių deleguoja Mokinių parlamentas. Tėvus (globėjus, rūpintojus), nedirbančius gimnazijoje deleguoja Tėvų komitetas.

3.3.   Taryba renkama dvejiems metams. Jei per tą laikotarpį narys išvyko ar dėl kitų priežasčių negali dalyvauti tarybos veikloje, tai į jo vietą, numatyta tvarka, išrenkamas nauja narys. Jo kadencija baigiasi kartu su visais tarybos įgaliojimais.

3.4.   Taryba gali būti perrinkta anksčiau laiko, jeigu to prašo du trečdaliai tarybos narių, reikalauja vienas trečdalis visų Gimnazijos bendruomenės narių, ar kilus nesutarimui tarp Gimnazijos direktoriaus ir tarybos, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius du kartus konstatavo, kad taryba yra neteisi.

3.5.   Gimnazijos tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje. Pirmininku negali būti renkamas Gimnazijos direktorius.

  1. GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

4.1.   Posėdžius organizuoja Gimnazijos tarybos pirmininkas. Tarybos posėdį gali inicijuoti ir Gimnazijos administracija. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Gimnazijos tarybos posėdis.

4.2.   Tarybai svarstyti klausimus teikia: Gimnazijos direktorius, tarybos pirmininkas, kiekvienas narys, Mokytojų taryba, Mokinių parlamentas, Tėvų komitetas, visuotinis tėvų susirinkimas.

4.3.   Gimnazijos direktorius, jei jis neišrinktas Gimnazijos tarybos nariu, turi teisę dalyvauti tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti. Į tarybos posėdžius gali būti kviečiami socialiniai partneriai, Gimnazijos rėmėjai ar kiti asmenys.

4.4.   Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, tai lemiamą balsą turi Gimnazijos tarybos pirmininkas.

4.5.   Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo. Jeigu susitarti nepavyksta trijuose posėdžiuose, situacija laikoma konfliktine. Su prašymu padėti ją išspręsti kreipiamasi į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių. Nustačius, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiką reglamentuojantiems teisės aktams, Gimnazijos tarybai siūloma juos svarstyti dar kartą. Šiai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

4.6.   Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021 M.

 Tikslas: telkti gimnazijos bendruomenę gimnazijos tikslų įgyvendinimui.

Eil. Nr.

Darbo turinys

Data

Atsakingas

1 uždavinys – Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą įgyvendinant pagrindinius gimnazijos tikslus

1. 

Dalyvauja gimnazijos veiklos ataskaitos pristatyme.

2021 m. vasaris

Gimnazijos tarybos nariai

2. 

Aprobuoja gimnazijos metinę veiklos programą. Dalyvauja įgyvendinant gimnazijos strateginį planą.

2021 m. gruodis

Pirmininkas

3. 

Svarsto gimnazijos bendruomenės, iniciatyvas, pageidavimus bei nusiskundimus.

Nuolat

Pirmininkas

4. 

Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.

Nuolat

Pirmininkas

5. 

Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.

2021 m. birželis

Pirmininkas

6. 

Skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją.

Esant reikalui

Pirmininkas

7. 

Kartu su kitais gimnazijos savivaldos organais (mokinių parlamentu, mokytojų taryba ir tėvų komitetu) teikia pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl gimnazijoje vykdomos veiklos.

Nuolat

Pirmininkas ir gimnazijos tarybos nariai

2 uždavinys – Talkinti formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius

8. 

Talkina gimnazijos bendruomenei renkant gyventojų pajamų mokesčio 2 % skyrimą gimnazijai.

2021 m. sausis - balandis

Pirmininkas ir gimnazijos tarybos nariai

9. 

Aptaria gimnazijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitą ir pajamų išlaidų sąmatą.

2021 m. sausis

Pirmininkas, buhalteriai

10.   

Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo.

Nuolat

Pirmininkas, bibliotekininkai

3 uždavinys – Stebėti, vertinti ir teikti pasiūlymus gimnazijos bendruomenei dėl veiklos sričių tobulinimo

11.   

Susipažįsta su plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais. Numato veiklos įsivertinimo sritis.

2021 m. lapkritis

Gimnazijos tarybos nariai

12.   

Svarsto gimnazijos veiklos kokybės pasirinktos srities rezultatus.

2021 m. lapkritis

Pirmininkas ir gimnazijos tarybos nariai

13.   

Svarsto mokinių pavėžėjimo klausimus.

Esant reikalui

Pirmininkas

14.   

Aptaria ugdymo ir elgesio problemas su klasių seniūnais.

Nuolat

Pirmininkas

15.   

Teikia medžiagą gimnazijos internetinėje svetainėje apie gimnazijos tarybos veiklą.

Nuolat

Pirmininkas


Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite