zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Kvalifikacijos tobulinimas

                                  

                                                                                                       Jurbarko r.  Veliuonos Antano ir                                                                                            Jono  Juškų gimnazijos direktoriaus

2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. VK-3

                                                                                      priedas

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJŲ, PRIEŠMOKYKLINIO, MENINIO UGDYMO PEDAGOGŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  IR MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, SKIRTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2020 METAMS

 1. 1. Trumpas aprašo pristatymas.

Kvalifikacijos tobulinimo ir Mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, naudojimo tvarkos aprašas skirtas  gimnazijos vadovų (direktoriaus, pavaduotojų ugdymui), mokytojų, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogų (toliau tekste – mokytojų) ir pagalbos mokiniui specialistų bei bibliotekos darbuotojų  bendrakultūrinių, bendrųjų, profesinių ir specialiųjų kompetencijų plėtojimui, atestacijai, bendradarbiavimui, patirties sklaidai.

Aprašo  paskirtis – nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir poreikius, užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir tikslingu finansavimu bei racionaliu išteklių naudojimu pagrįstą kvalifikacijos kėlimą.

 1. Aprašo įgyvendinimo trukmė.

2020 metų sausio – gruodžio mėnesiai.

 1. Aprašo pagrindimas.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir kiti švietimo veiklą reglamentuojantys dokumentai, valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija,  ugdymo programų akreditacijos kriterijai ir jos vykdymo tvarka, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai, gimnazijos nuostatai, metinis veiklos planas 2020 m., 2019 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados, 2017 m. išorinio vertinimo ataskaita, gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2018-2021 metams  ir gimnazijos metodinių grupių dokumentai.

 1. Pagrindiniai kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:

4.1. mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas bei vertinimas pamokose;

4.2. virtualių ir netradicinių aplinkų taikymas ugdymo procese;

4.3. ugdymo proceso diferencijavimas ir integravimas.

 1. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas.

Sudaryti sąlygas ir skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir bibliotekininkus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir užtikrinti aukštą švietimo kokybę.

 1. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai:

6.1. tenkinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir skatinti jų dalykinės bei metodinės veiklos tobulinimą, profesinės kompetencijos augimą;

6.2. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, bendradarbiaujant su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikiant joms pasiūlymus ir pageidavimus dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo;

6.3. skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir bibliotekininkus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje ir didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę;

6.4. racionaliai naudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas.

 1. Kvalifikacijos tobulinimo principai:

7.1. lygiateisiškumas. Kiekvienas mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas ir bibliotekininkas turi teisę tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikaciniuose renginiuose (kursuose, seminaruose ir pan.);

7.2. tęstinumas. Kvalifikacijos tobulinimas – nenutrūkstamas procesas;

7.3. sistemiškumas. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokytojui, pagalbos mokiniui specialistui ir bibliotekininkui pasinaudoti teise ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai sistemingai tobulina kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 darbo dienas per metus. Viena diena prilyginama 6 kvalifikacijos tobulinimo valandoms;

7.4. pasirenkamumas.  Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir bibliotekininkai, atsižvelgdami į gimnazijos metinės veiklos programos tikslus ir uždavinius bei į kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, laisvai renkasi kvalifikacijos tobulinimo įstaigą, formą ir renginius;

7.5. suinteresuotumas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose sudaro sąlygas siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos atestuojantis.

 1. Kvalifikacijos tobulinimo formos:

8.1. seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal kvalifikacijos tobulinimo programą;

8.2. paskaita – švietimo užsiėmimo forma;

8.3. konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau kaip 6 akademines valandas (45 minučių trukmės), vykdomas pagal programą;

8.4. kursai – kvalifikacijos tobulinimo renginys, sudarytas iš kelių modulių;

8.5. edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa ir įgyjamos bei plėtojamos kompetencijos;

8.6. mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto ir bibliotekininko veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, bibliotekininko bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose. Tai orientuoti į praktiką profesinės raidos renginiai, skirti konkrečiai mokyklos, kurios mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir bibliotekininkai nori tobulėti, bendruomenei – mokyklos komandai;

8.7. parama kolegai – mokymai, kuriuos veda kvalifikuoti treneriai-facilitatoriai, kurie savo žinias perteikia 1-2 savo įstaigos mokytojams. Patarėjai padeda savo kolegoms tobulinti mokymą(-si) klasėje, siekiant gerinti mokinių pasiekimus. Mokytojai išmoksta pritaikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) bei integruoti jas į mokymo(-si) procesą;

8.8. grupinės supervizijos mokymai (profesinių santykių konsultavimas) – tai grupinio konsultavimo forma ir mokymosi bei kvalifikacijos tobulinimo procesas, skatinantis mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir bibliotekininkus analizuoti savo darbą bei tarpusavio bendradarbiavimą;

8.9. stažuotės Lietuvoje – kvalifikacijos tobulinimo forma praktinio darbo sąlygomis kitoje įstaigoje siekiant individualiai gilinti praktinį patyrimą, įgyti naujų ar tobulinti turimas kompetencijas;

8.10. stažuotės užsienyje – kvalifikacijos tobulinimo forma, skirta susipažinti su kitų šalių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų darbo ypatumais, lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

8.11. vebinarai – seminaro transliacijos per internetą.

 1. Išvykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius tvarka:

9.1.mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas ir bibliotekininkas, ketindamas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginyje, vykstančiame Jurbarke ar Jurbarko rajone, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas gimnazijos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą;

9.2.mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas ir bibliotekininkas, ketindamas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginyje, vykstančiame už Jurbarko rajono ribų ar užsienyje, ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas gimnazijos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą dėl vykimo į komandiruotę;

9.3. mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas ir bibliotekininkas dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginyje pagal gimnazijos direktoriaus įsakymą;

9.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gavęs suderintą su gimnazijos direktoriumi prašymą, organizuoja pamokų pavadavimą.

 1. Dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apibendrinimo tvarka:

10.1. mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir bibliotekininkai dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo renginyje, apie tai įrašo mėnesio veiklos ataskaitoje, nurodydami kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimą, institucijos organizavusios renginį pavadinimą, renginio trukmę (valandomis), pažymėjimo išdavimo datą bei jo numerį;

10.2.  direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokytojo nurodytus duomenis apie kvalifikacijos tobulinimo renginį perkelia į kvalifikacijos tobulinimo registracijos formą;

10.3. kvalifikacijos renginio pažymėjimo originalas saugomas pas mokytoją;

10.3. mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir bibliotekininkai grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginio, vykdo sklaidą metodinės grupės susirinkimuose ar mokytojų pasitarimuose, dalijasi praktiniu kompetencijų panaudojimu atvirų pamokų ir renginių metu;

10.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui metų eigoje rengia mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pirmojo pusmečio ir metines suvestines, jas apibendrina ir pristato Mokytojų tarybos posėdyje  (atitinkamai iki birželio 30 d. ir iki gruodžio 31 d.).

 1. Kvalifikacijos tobulinimo priemonės.

Eil. Nr.

Priemonės

Sėkmės kriterijai

Vykdytojai

Lėšos

1.       

Organizuoti įvairių dalykų atviras pamokas: per metus kiekvienam mokytojui organizuoti bent po 1 atvirą pamoką.

Mokytojai bendradarbiaus, vykdys atvirų pamokų aptarimus metodinėse grupėse ne mažiau kaip 3 kartus per metus bei dalinsis gerąja patirtimi.

Mokytojai

MK, kvalifikacijos kėlimo lėšos

2.       

Darbo su skaitmeninėmis priemonėmis tobulinimas. Virtualių mokymosi aplinkų galimybių išnaudojimas.

Šiuolaikinių mokymo metodų bei virtualių ugdymosi aplinkų taikymas didins mokinių mokymosi motyvaciją, įtrauks į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi, tobulins komunikavimo, socialinę kompetencijas, ugdymas taps patrauklesnis.

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai

MK lėšos

3.       

Metodinių darbų ir patirties pasidalijimas „Mokytojas mokytojui“.

Dalinsis savo patirtimi naudojant įvairius ugdymo metodus.

Mokytojai

MK, kvalifikacijos kėlimo lėšos

4.       

Išvykos į užsienį organizavimas

Mokytojai plės savo žinias apie pažintinių kelionių organizavimą bei savo gebėjimus realizuos ugdymo procese.

Mokytojai,

pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai

MK, kvalifikacijos kėlimo lėšos

5.       

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Lygių galimybių  tobulintis sudarymas, pasirenkamumo principo realizavimas.

Mokytojai,

pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai

MK, kvalifikacijos kėlimo lėšos

6.       

Atvirų, integruotų pamokų organizavimas ir aptarimas.

Pedagoginės patirties sklaida

Metodinės grupės

 

7.       

Kolegialaus ryšio plėtojimas mokytojų tarpe.

Mokytojai savo darbą tobulina taikydami kolegialaus ryšio metodą.

Metodinės grupės, mokytojai

 

8.       

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi.

Gerosios patirties, naujovių sklaida.

Metodinės grupės

 
 1. Kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų panaudojimas:

12.1. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų  kvalifikacijos tobulinimas finansuojamas:

12.1.1. Mokinio krepšelio lėšomis, skirtomis jų kvalifikacijai kelti;

12.1.2. fizinių asmenų lėšomis;

12.1.3.  kitų šaltinių lėšomis.

12.2. Kvalifikacijos tobulinimui Mokinio krepšelyje skirtos lėšos gali būti naudojamos  mokytojui (asmeniui, atliekančiam Švietimo ir mokslo ministro 2003-10-09 įsakymu Nr. ĮSAK-1407 patvirtinto Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 2 ir 7 skyriuose nurodytas pareigas), taip pat bibliotekininko kvalifikacijai kelti;

12.3. pirmenybė pasinaudoti Mokinio krepšelio lėšomis kvalifikacijai tobulinti teikiama:

12.3.1. mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir bibliotekininkams, dalyvaujantiems kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie numatyti kaip gimnazijos prioritetai;

12.3.2. mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir bibliotekininkams, dalyvaujantiems kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie organizuojami įsigaliojus naujiems teisės aktams ir pan. bei dalyvavimas juose yra būtinas;

12.3.3. mokytojui, kėlusiam kvalifikaciją mažesnį dienų skaičių, ar tobulinusiam kvalifikaciją ne iš Mokinio krepšelio lėšų;

12.3.4. mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, kuriems numatyta atestacijos programoje atestuotis tais metais;

12.3.5. kolektyviniam kvalifikacijos kėlimui (grupinėms išvykoms į kitų miestų, rajonų kvalifikacijos kėlimo institucijas bei kitas šalis), jei tais metais tenkinami visų pavienių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo poreikiai ir tam yra Mokytojų tarybos pritarimas;

12.3.6. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų pirmosios medicininės pagalbos suteikimo, privalomų higienos įgūdžių mokymų ir gimnazijos direktoriaus saugos darbe, civilinės saugos ir kitiems privalomiems kursams apmokėti;

12.4. tobulinti kvalifikaciją užsienyje bei kituose Lietuvos miestuose ir už ją (jos dalį) apmokėti Mokinio krepšelio lėšomis galima tik tuo atveju, kai kvalifikacijos tobulinimą organizuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos pripažinta ir patvirtinta kvalifikacijos kėlimo institucija bei pateikiamas konkretus kvalifikacijos kėlimo renginio planas (programa);

12.5. gimnazijos direktoriaus kvalifikacijos tobulinimas kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje galimas tik esant Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkiui;

12.6. mokytojui, pagalbos mokiniui specialistui ir bibliotekininkui, dalyvaujančiam kvalifikacijos tobulinimo renginyje Lietuvoje, apmokamos kelionės išlaidos, mokestis už seminarą, nakvynės išlaidos ir dienpinigiai, jei nėra numatytos maitinimo išlaidos (esant pakankamai kvalifikacijai skirtų lėšų);

12.7. mokytojui, pagalbos mokiniui specialistui ir bibliotekininkui, dalyvaujančiam kvalifikacijos kėlimo seminare užsienyje, seminaro išlaidos apmokamos iš dalies (esant pakankamai kvalifikacijai skirtų lėšų);

12.8. mokytojui, lydinčiam mokinius į užsienio mokyklą pagal bendradarbiavimo programą, apmokamos tik kelionės išlaidos (esant pakankamai mokytojų kvalifikacijai skirtų lėšų);

12.9. apie kvalifikacijai skirtas lėšas kalendorinių metų pradžioje gimnazijos direktorius informuoja Mokytojų tarybos posėdyje bei atsiskaito  už lėšų panaudojimą;

12.10. gimnazijos direktorius tiesiogiai atsako už teisingą ir tikslingą biudžeto lėšų, skirtų kvalifikacijai kelti, naudojimą;

12.11. kvalifikacijai skirtų lėšų naudojimas tikslinamas iki einamųjų metų birželio 20 d. ir lapkričio 30 d.

12.12. dėl sutaupytų lėšų naudojimo sprendimą priima Gimnazijos taryba;

12.13. trūkstant lėšų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų kvalifikacijai tobulinti, gali būti panaudotos kitos sutaupytos arba asmeninės lėšos.

 1. Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo derinimas, tvirtinimas ir priežiūros vykdymas:

13.1. kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą, pakeitimus ir papildymus, Gimnazijos taryboje suderinus, tvirtina gimnazijos direktorius;

13.2. kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo priežiūrą ir pažymėjimų apskaitą vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Mickuvienė.

___________________________

SUDERINTA

Gimnazijos tarybos

2019-12-27 posėdžio

protokoliniu nutarimu Nr.3

(protokolo Nr. M1-9)

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite